Make your own free website on Tripod.com

 

  מדוע הוקם אתר הגאולה ?

בגמרא (סנהדרין צח, א) מובאת אמרתו של רבי יוחנן: "אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או כולו חייב". רבי אליעזר אומר: אם ישראל עושין תשובה נגאלין", זהו דור שכולו זכאי. רבי יהושע אומר: "הקב"ה מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה", זהו דור שכולו חייב. ומכאן למדים שאם אכן דורנו חייב, אזי הקב"ה יאלץ אותנו לעשות תשובה ולהיגאל.

הרמב"ם מלמד כי אדם צריך להיות כה חדור בציפייה לגאולה, עד שכל-כולו מרגיש עד כמה חסרה לנו הגאולה. השילוב של דור שכולו חייב יחד עם הסימנים המלמדים כי הגאולה בפתח, רק מחזקים את כמיהתנו לגאולה.

הגאולה זקוקה לקיומם של לפחות שלושה מרכיבים אלו: מלך, סנהדרין ונבואה. התרומה של אתר הסנהדרין לגאולה, מתבטאת בעיקר בתחום השלישי- הנבואה.

האתר נוסד בתאריך ג' אלול התשס"ב (ערב התכנסות פורום ג' המצוות למינוי המלך, בירושלים). אולם האתר מתייחס גם לנושאים מעבר לדיני המלכות המסמלים עבורנו את הגאולה. מנהיג שיוביל אותנו לגאולה על פי תורת ישראל, זה האידיאל הממלכתי. אני תקווה כי אותו מנהיג, דויד המלך של דור הגאולה, גם יבוא עם משנה חברתית-כלכלית-מדינית סדורה וברורה, משנה הצועדת על פי רוח הצדק והנבואה, כדוגמת המשנה המוצעת באתר הסנהדרין.

מדינה שתקום על פי העקרונות של הצדק והמוסר החברתי-כלכלי המוצגים במאמר, תאפשר לדעת הכותב, ליישם את האידיאל המוסרי אותו למדנו מנביאי ישראל.

כעת זה עידן הגאולה, וזהו המועד הנכון להוציא את המסר לאור. המטרה בפרסום כעת היא קודם כל לקבל את תגובות ציבור הקוראים. אני מקווה שהחומר יגיע למעגל נרחב המסוגל גם לתרום מרוחו למאמר. לכשיתאפשר, יוקם גם פורום ציבורי שמטרתו ליבון נושא מדינת הגאולה באופן מסודר וממלכתי.

החיבור:  העם, הארץ והחוק העברי במדינת הגאולה, כולל 15 פרקים יחד עם תקציר  בן עמוד אחד עם הנקודות המרכזיות בחיבור.

ד"ר חיים חרמון

חזרה לעמוד ראשי