Make your own free website on Tripod.com

 

1-1. מבוא

מאמר זה מיועד להביא את בשורת הגאולה לכל ישראל באשר הם. אני מאמין, וכל הסימנים תומכים בכך, כי הגיע זמנה של הגאולה. אם כן יש להפוך אותה מעניין ערטילאי לעניין חי ונושם.  תשתית ענפה של ספרות קודש והלכה פורסמו בנושא המלוכה והגאולה ע"י חז"ל. הרמב"ם פורס משנה סדורה בנושא המלוכה (הלכות מלכים ועוד) וסיכום טוב של כל ההלכות בנושא פורסם גם כעת (הרב זולדן, מלכות יהודה וישראל). אכן כיום, בדור הגאולה, רבה ההתעניינות ורבים המעשים הטובים הבאים לזכות אותנו בזכות הגאולה. אולם מעבר לדיני מלוכה ומלחמה (שדורשים גם הם המשך דיון), נדרשת מחשבה רבה לגבי אופן היישום של נושאים ארציים בהם: כלכלה, חינוך, בריאות, משפט, ואיכות הסביבה במדינת הגאולה ואשר חייבים גם הם לעלות על במת דיון הציבורי. אסור להשאיר את האחריות לנושאים אלו ביד הגורל, או יותר נכון- ביד פקידי ממשל חסרי ידע וחסרי מוטיבציה כפי שהדבר נעשה כיום באופן הציני ביותר. וגאולה זאת מהי: במישור האישי משמעותה שחרור. שחרור ממעצורי הנפש, משעבוד חיצוני, מסטיגמות ודעות קדומות אשר יאפשרו את הפתיחות לדברי ה'. במישור הלאומי משמעותה להביא את עם ישראל לאימוץ מלא של תורת ישראל ולקיבוץ כל נדחינו אל ארץ ישראל. התורה מצווה אותנו: "והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם" (במדבר לג נב) , מלמד שמעבר לחובת הישיבה בארץ, יש להוריש את יושביה הקודמים וזאת כדי להגיע לשלמות והרמוניה עם דרישות ה' במדינת הגאולה במטרה להנחיל את האלוקות בעולם. אנו למדים מהרמב"ן (בהקדמה לספר שמות) כי אין הגאולה מסתיימת בקיבוץ הגלויות ולא בשלטון עצמי, אמנם אלה שלבים חשובים במהלך הגאולה אולם רק עם בניית בית המקדש נוכל לברך על המוגמר. ויהי רצון שיתן לנו ה' חלק בתהליך זה. מבשר הגאולה המשורר הלאומי אורי צבי גרינברג (אצ"ג) מקונן בשירו: "הן פושע אני אם יום אבל אחד אני חי...ואינני זועק זעקה גדולה ומרה" (בין דמים לדמים, תר"ץ). השתיקה היא חלק מן הפשע, יש להזהיר ולידע את כולם כי הנה יום ד' קרב. בזעקתנו עדיין ניתן להציל את עם ישראל ולהביאו לגאולתו היום ועכשיו. אצ"ג בשירו "אמת אחת ולא שתיים" מאיר את עיננו לעובדות אותן אנו מסרבים לראות: "רבותיכם למדו: יש אמת אחת לאומות: דם תחת דם – ולא היא אמת-יהודים. ואנוכי אומר: אמת אחת ולא שתיים, כשמש אחת וכשם שאין שתי ירושלים. כתובה בתורת הכיבוש של משה ויהושע..." והמסר כאן ברור וגלוי. תקופה זאת היא החשובה והקריטית ביותר בהיסטוריה של עם ישראל והעולם כולו, אסור לנו להיות רכי לב ברגעי האמת ואסור לנו מלחשוש מלפרסם את המסר החד משמעי אותה מצווה תורתנו הקדושה במצוות כיבוש הארץ. מסיבה זאת החשיבות המרובה לפרסום מאמר זה. אין להבין מכך שיש לאלץ את עם ישראל לפעול למימוש הגאולה היום או לעשות תשובה המונית בזה הרגע, אולם כן יש לחזק האמונה ולהוביל מהפכה רעיונית שסופה תשובה שלמה של העם. כאן אני חייב לציין כי הגאולה בא תבוא בכל תנאי, אולם המחיר תלוי במידה רבה במצב העם ונכונותו לגאולה. עברנו אלפיים שנות גלות, עברנו את השואה ונעבור גם את המכשול האחרון שהוא חוסר האמונה, כאשר לב האבן של העם יוחלף בלב חדש. בעקבות זה אנו נחזור להיות עם התורה ובמקביל תבוא גם ההכרה בזכות הקיום הנצחי של העם היהודי. אולם אין לצפות כי הגויים יכירו בזכות קיומו הנצחי של העם היהודי לפני שיכירו בו היהודים עצמם. זהו סימפטום ההלקאה העצמית ממנו סובלים רובנו כולל חובשי הכיפות.

 

שורש הבעיה בזהות הלאומית עליה אני מתריע היא ההתבוללות החילונית ה"לאומנית". "לאומנות" זאת באה למלא את החלל שנשאר לאחר זניחת דרך התורה, תוך השארת הקליפה שהיא הזיקה ההיסטורית של העם על ארץ ישראל. אם כך, ללא התורה והמורשת, כיצד יתרצו את הזיקה על הארץ? זכותנו על הארץ היא דתית בעיקרה וניתוק מהמורשת הדתית לא משאירה בידנו זכות ממשית העדיפה על פני זכויות העמים האחרים היושבים בארץ. שלטון בזכות הכוח ולא בכוח הזכות, זאת היא הלאומנות לשמה המנתקת את העם משורשיו ותביא לנבילת הרעיון הציוני תוך זמן קצר. הדואליות של מדינה יהודית ומדינת כל אזרחיה באה לידי ביטוי גם במגילת העצמאות. ההכרזה מנגנת אמנם על הקשר ההיסטורי של העם היהודי שהוגלה וההכרח במציאת מולדת לאחר השואה, אולם זכות זאת מתבססת על הכרת האומות המאוחדות יחד עם הבטחת שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה. ניתן לצפות כי ההצהרה תזכיר במשהו את הזכות היהודית על ישראל על פי תורת ישראל או כל פסוק רלוונטי אחר מן המקורות, אולם במקום מוצאים הכרזת מדינה חילונית למהדרין שבאה לפתור אמנם את בעיית הפליטים היהודיים אולם במקביל זאת תהיה מדינתם של אלו השואפים להחזיר אותנו למעמד של פליטים ללא מדינה. תפיסת המדינה כמדינת כל אזרחיה, נתמכת ע"י מערכת החוק והמשפט בישראל וזאת, לא בלי צדק, מסתמכת על מגילת העצמאות. אולם מחבר המגילה צריך לזכור כי זכותנו בארץ לא נובעת מהקשר ההיסטורי לארץ, לא מגלי העלייה השונים ולא מהתנחלויות יישובי חומה ומגדל ולא מהכרזת בלפור ולא מהחלטת החלוקה של האו"ם אלא רק  בזכות הברית שכרת ה' עם אברהם אבינו. קשר היסטורי, הכרת האומות והתנחלויות יכולים להציג גם עמים אחרים, לא רק אנחנו. אולם זכות אלוקית רק לנו יש. ראוי כי נהיה מוכנים לקבלת מלכות שמיים בקרוב, מאורעות גדולים עומדים לקרות, וכוונתי בזאת לתהליך גאולת ישראל (והעולם). ואם סומים אנו מראות את תמונת הגאולה, עלינו לסמוך על הכתוב בתורתנו שתיארה פעמים רבות את התהליך המתרחש בעת הנוכחית. שום תהליך אינו מגיע על מגש של כסף ויש להתאמץ על מנת להגשימו גם אם בא הדבר מאת ד'. אם לא נהיה מוכנים לבואה של הגאולה, ונדחה אותה בשתי ידיינו, נשלם כולנו את המחיר על כך. את הגאולה אמנם איננו הולכים להחמיץ במקרה זה, אולם אנו מוותרים על האפשרות להקדימה וקבלתה בלא ייסורים, אם כי כנראה זאת הדרך הבלעדית לגאולה. יש להאיר את נושא הגאולה בזוית חדשה ואולי שונה מהמקובל, ברוח רבותינו הגדולים ובראשם הרמב"ם. הגאולה קשורה לאמונה בצדק המוחלט על פי תורת ישראל (שניים שהם אחד), דבר הבא לידי ביטוי בהצגת הרעיונות המרכזיים בצורה ברורה ולא מתפשרת. על פי חז"ל אין הגאולה תלויה בתשובה (סנהדרין צ"ז ע"ב) אולם עם ישראל יחל בעשיית תשובה קודם הגאולה כנאמר: "ושבת עד ה' אלוהיך ושמעת בקולו... ושב ה' אלוהיך את שבותך" (דברים ל' א'). הרב צבי יהודה קוק מלמד כי "כשישראל משעבדים את ליבם לאביהם שבשמים – ישנה גאולה שלמה". ברוח זאת בא החיבור ומציע את הדרך ליישום חוקת התורה בימי הגאולה: עשיית תשובה וקבלת עול מלכות שמיים לפני הגאולה על מנת שנוכל לעשות תשובה שלימה לאחר הגאולה. הבנת הרקע האידיאולוגי לתחיית עם ישראל תביא יותר אנשים להבין את הגאולה ולמניעת הססנות בדרך להגשמתה. המטרה הכללית בסופו של דבר היא להביא את העולם להכרה במלכות שמיים, ולהביא להרמוניה בחיים עלי אדמות. לדעתי, הדרך לכך עוברת במסלול הגשמת הגאולה על פי הקווים אותם אני מתאר בחיבור. אני מעוניין להפיס את דעתם של אלו המפחדים מגאולה וממדינת חוק עברי: הנביא ישעיהו (מ"ד ח') קורא לעם "אל תפחדו ואל תראו הלא מאז השמעתיך והגדתי ואתם עדי היש אלוה מבלעדי ואין צור בלתי ידעתי". בכוונתי להוכיח שאם תקראו בעיון את החיבור ותהיו פתוחים לבחון בכנות רעיונות שונים מאלו שגדלתם לאורם, תגיעו גם אתם למסקנה כי זאת הדרך היחידה לפתור את כל הבעיות ואת כל הקונפליקטים הלאומיים בעולמנו. כבוד האדם וחופש המידע מוטמעים היטב במאמר זה, וכן גם הניסיון להתמודד בשאלות קרדינליות כגון היחסים בין שומרי תורה וכאלו שאינם שומרים, בין יהודים ובין לא יהודים, מעמד מוסדות השלטון: הנשיא, והסנהדרין והמועצה. אודה ולא אבוש- יש לי עדיין הרבה מה ללמוד בנושא עליו אני דן במאמר, ולכן אשמח לקבל כל סוג של ביקורת על דברי ולא אהסס לתקן את הדרוש תיקון. זוהי למעשה מטרת הפרסום המוקדם של המאמר, ואני מקווה שבסופה יוסכם כי יש לנו מטרה משותפת והיא תיקון עולם באמצעות דרך התורה. אני מאמין באמונה שלמה כי הגאולה תביא לתיקון העולם ברוח תורתנו הקדושה ככתוב: "ונברכו בך כל משפחות האדמה" (בראשית יב ג).

  מבנה הממשל

ציור 1 מבנה הממשל

 

יש בציור למעלה כדי לשפוך אור בצורה ברורה על הרעיון המבוסס על משטר נשיאותי. הנשיא נבחר ע"י העילית הרוחנית של העם שהם מייצגיו האותנטיים והאמיתיים. הרעיון המרכזי הוא שבתחילת הגאולה יוקמו שלושת גופי הממשל די במקביל באופן טבעי.  בראש המדינה יעמוד הנשיא, שהוא המקבילה למלך פרט לכך שלא קיבל את התפקיד בירושה, לימין הנשיא יעמדו חברי המועצה, וכן הסנהדרין הגדולה שתהיה בלתי תלויה בנשיא. צירוף האישים המייצגים נאמנה את התורה ומורשת העם לדורותיו תאפשר את מבנה השלטון המתאים. זה יהיה תפקיד הסנהדרין לבחור את המנהיג המתאים ביותר לדעתם לתפקיד הנשיא. אולם מי יקבע את הרכב הסנהדרין? הרמב"ם מחייב חידוש הסנהדרין עוד לפני הגאולה לנוכח החשיבות העצומה שיש לצדק והמשפט כאמצעי לקידום הגאולה. לשם כך יקום גוף נוסף שהוא המועצה (המורכבת מגדולי ישראל) שעיקר תפקידה לבחור את הסנהדרין ולבקר את פעולותיה. המועצה נבחרת בידי הנשיא או נציגי הנשיא מאחר והאחריות הסופית להצלחה או לכישלון בסופו של דבר נופלת על הנשיא. יהיה זה בלתי אפשרי להפקיד בידי הנשיא את האחריות על המדינה ולמעשה את גורל העולם, אם לא יינתנו לו הכלים לכך. האפשרות להשפיע מתחילה עם צוות מתאים יחד עם מורי הוראה אשר הם יתוו את הכיוון הנכון לגאולה. חברי המועצה אם כן יבחרו את הסנהדרין על פי קריטריונים המוסכמים עליהם ועל הנשיא. הכל הולך יד ביד ובהצלחת הגאולה כולנו נבורך בברכת השם. מה שהיום נחשב כרעיון נועז ובלתי בשל, יחשב בזמן הגאולה כאפשרי ורצוי. הנשיא יבחר לתפקידו ע"י הסנהדרין בהליך מיוחד שיפורט בהמשך. שיטה זאת בה לנשיא כמעט ואין השפעה על הרכב בוחריו היא בטוחה יותר, במיוחד לאור סמכותו המיוחדת של נשיא הסנהדרין מול נשיא המדינה. העדיפות על פני הדמוקרטיה המזויפת ברורה. המשטר הדמוקרטי עם כל הכבוד לו, אינו מתאים למדינת הגאולה. במדינת הגאולה המנהיגים ידריכו את העם כיצד לנהוג. במשטר הדמוקרטי, העם מדריך את מנהיגיו כיצד לנהוג ואין זה מפליא אם כן לראות שרים וחברי כנסת מנבלים את פיהם, נוהגים כעבריינים ואינם חסים על הציבור. מדרגתה המוסרית הגבוהה של מדינת הגאולה אינה מאפשרת להתפנק בקיום מפלגות ומחלוקות שמטבע הדברים אינה תמיד לשם שמים כאשר שיקולים אישיים מדריכים את ההנהגה הצפויה בתקופת הגאולה. רדיפה אחר קרייריזם פוליטי הנותן את הטון בדמוקרטיה, מביא את פעילי המפלגות לאיבוד צלמם האנושי, לכן עדיף לוותר על שירותם של פעילי המפלגות ולא לפגוע ביכולת קיומה של המדינה העומדת מול אויב אכזר המאיים להשמיד את המדינה בחזית הפיזית, הרוחנית והדמוגרפית.

 

חשיבות הפצת רעיון הגאולה הנו לטובת כולם- העם היהודי והעולם הלא יהודי. המסר המרכזי הוא הגשמת המוסר הנבואי והיהודי "נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו" (תהילים לד). הוא טומן בתוכו את המאבק לשינוי פני החברה, פני המדינה ופני העולם כולו למען חברה חדשה המושתת על ערכי האמת. יחד עם זאת הגאולה תפעל למען כלכלה חופשית, צמצום הביורוקרטיה, עיתונות חופשית, כבוד האדם, שירות לאומי למען כולם ומנהל תקין. במקביל למה שנחשב כנושאים בעלי חשיבות קריטית, יש לקדם גם נושאים "שוליים" כמו מדיניות סעד, רפורמה במערכת החוק והמשפט וניהול מדיניות אקולוגית מחמירה. אין זה סיסמת בחירות, זהו האידיאל האמיתי וזאת הגאולה האמיתית שכולנו מאמינים בה באמונה שלמה. זכותו של העם להיות מונהג ע"י מנהיגות אמיתית העומדת במבחן התורה, הצדק והחכמה. לשם כך יש לנקוט בכל האמצעים להגן על הציבור בפני כשלי מנהיגות. וזאת באמצעות מוסדות ביקורת וגופים שיפוטיים ייחודיים. גורל העם הארץ והמדינה תלויים בהליכה בדרך הישר המאפשרת המשך הגאולה. מערכת שיפוט וצדק המסוגלים לעקוף את מכשולי הביורוקרטיה יקדמו את שלטון החוק. אלו יאפשרו לצדק לא רק להיראות אלא גם להיעשות. וכשאני מזכיר את מילת הקסם גאולה- באופן טבעי מתקשר הנושא לאמת אלוקית, שלימות וצדק שמימיים. לכן אנו שואפים, מן הקל אל הכבד, להגיע ליצירת מנגנון ציבורי מושלם, מנהיג מושלם ובסופו של דבר גם עולם מושלם. שזאת היא למעשה תכלית הבריאה ורעיון הגאולה.

  Next